top of page

Zmena mena

Počas tranzície

Tipy:

 • Ak hľadáš anglické meno, môže ti pomôcť webstránka babynames.com. Túto stránku úrady používajú, keď kontrolujú neutrálnosť mena. 

 • V prípade, že ti úrad neuzná neutrálnosť mena, môžeš požiadať ambasádu príslušnej krajiny, v ktorej sa tvoje vybrané meno používa, aby ti vystavili potvrdenie o mene a ktorým pohlavím sa používa. 

 • Pozri si mená iných krajín, niektoré na Slovensku ženské mená sa používajú v zahraničí pre mužov, napr.: Andrea je talianske mužské meno.

Po ukončení tranzície

 • Po ukončení medicínskej tranzície /vid proces v skratke/ sa vyžiada nové rodné číslo a zmena markera pohlavia. Ak máš už neutrálne meno, ktoré si ponechávaš, tak netreba vypisovať žiadnu žiadosť. Ak si meníš aj meno, dajú ti papier na vypísanie. 

 • Žiadosť sa rieši na matrike v mieste narodenia. Túto matriku máš uvedenú aj na starom rodnom liste. 

 • Nový rodný list sa vydá vrámci toho istého dňa alebo na druhý deň od podania žiadosti.

 • Na základe nového rodného listu sa vyžiada zmena dokladov ako občiansky preukaz atď.

Lekársky posudok pre matriku

 • Lekársky posudok pre matriku na zmenu rodu by mal mať nasledovné alebo podobné znenie: 

Súčasné znenie potvrdenia, ktoré je akceptované matrikami.

Ak matrika odmieta vykonať administratívnu zmenu, treba si vypýtať písomné odvôvodnenie a riešiť právnou cestou.

Meno, r.č. 0000000, je v odbornej psychiatrickej starostlivosti od 00/00/00 ako FtM / MtF transsexualizmus. U pacienta / pacientky je plne indikovaná zmena pohlavia zo ženského / mužského pohlavia na mužské / ženské pohlavie a splnil/a na túto zmenu náležité predpoklady a podmienky. FtM / MtF transrodový stav je u pacienta / pacientky trvalý a nezvratný. Na základe toho odporúčam administratívnu zmenu osobných údajov respektíve rodného čísla a rodového markera. 

 

V budúcnosti by malo platiť znenie, ktoré je uvedené vo vestníku:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Biologické pohlavie, ktoré bolo stanovené na základe vonkajších pohlavných znakov, pohlavných orgánov, prípadne podľa karyotypu pri narodení:

Miesto narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

 

Záver: Potvrdzujem, že u menovanej osoby, ktorá je žiadateľom o zmenu právnej identity, zmenou rodného čísla a zmenou mena a priezviska, bol/nebol*) proces zmeny pohlavia z ženy/muža*) na muža/ženu*) medicínsky indikovaný, medicínske podmienky na administratívnu zmenu pohlavia boli splnené, a bol potvrdený nesúlad medzi vnímaným a prežívaným pohlavím, a pohlavím biologickým administratívne evidovaným.

 

.............................................................................................................................................................

Odtlačok pečiatky ošetrujúceho lekára s označením špecializácie lekára v špecializačnom odbore psychiatria/sexuológia*) a podpis ošetrujúceho lekára

 

V ................................................  dňa.................................. *) nehodiace sa prečiarknite

 • Zákon dovoľuje zmenu mena počas tranzície iba na neutrálne. Meno preferovaného pohlavia si budeš môcť vybaviť až po ukončení medicínskej tranzície.

 • Tranzícia ako taká si nevyžaduje, aby si si zmenil/a meno na neutrálne. Je to v poriadku počkať do konca tranzície, aby si mohol / mohla mať meno preferovaného rodu.

 • Zmenu mena si môžeš vybaviť aj online cez slovensko.sk. Link na žiadosť. Budeš na to potrebovať elektronický občiansky aj s čítačkou. Čítačka sa dá kúpiť aj na alza.sk. Ja mám takúto. Zmena mena online stojí 50 Eur, klasickou cestou 100 Eur. Videonávody z portálu slovensko.sk nájdeš tu.

 • Online žiadosť bude automaticky obsahovať osobné údaje, kedže sa natiahnu cez elektronický občiansky.​ Ako dôvod treba uviesť, že u osoby prebieha zmena pohlavia. 

 • Úrad po obdržaní žiadosti vyzve na doloženie podkladov:

 1. potvrdenia od psychiatra / sexuológa o tom, že osoba podstupuje tranzíciu

 2. úradne overenú fotokópiu rodného listu

 • Po schválení nového mena a uplynutí lehoty na odvolanie (dva týždne) je možné požiadať o nový rodný list, a následne o nové doklady ako občiansky preukaz, atď.

bottom of page