Proces medicínskej tranzície
v skratke

Absolvovanie vyšetrení
psychodiagnostika
genetika
gynekológia / urológia
endokrinológia

Endokrinológ
nastavenie hormonálnej liečby
 

Chirurgia
absolvovanie operačných zákrokov

1

2

3

4

5

6

7

Psychiater / sexuológ
diagnóza F64.0
výmenné lístky na povinné vyšetrenia

Psychiater / sexuológ
odporúčanie na hormonálnu liečbu

Psychiater / sexuológ
vystavenie odporúčaní na operačné zákroky 

Psychiater / sexuológ
vystavenie potvrdenia pre matriku o absolvovaní medicínskej tranzície

 

Zmena mena, rodu a rodného čísla

 

 • Zmena mena na neutrálne je možné kedykoľvek v procese tranzície.

  • Stačí psychiatra / sexuológa požiadať o potvrdenie o priebehu zmeny pohlavia.

  • Zmena mena na meno preferovaného rodu je možné až po právnej zmene rodu.

 • Po ukončení medicínskej tranzície sa vyžiada nové rodné číslo, na základe ktorého sa zmení rod.

  • V prípade, že si chceš zmeniť meno, vyžiadaš zmenu na základe toho, že u teba prebehla zmena pohlavia. 

  • Po zmene rodu/mena sa vystaví nový rodný list.

  • Na základe nového rodného listu sa vyžiada zmena dokladov ako občiansky preukaz atď. 

 

Koniec nútených sterilizácií

 • Účinnosť nového odborného usmernenia je dočasne pozastavená. Momentálne sa pracuje na vypracovaní diagnostických postupov. Potom by usmernenie malo znova nadobudnúť platnosť.

 • Na to, aby sme si mohli prejsť právnou tranzíciou budeme musieť:

 • podstúpiť chirurgický výkon zmeny pohlavných orgánov alebo sekundárnych pohlavných znakov 

alebo

 • absolvovať hormonálnu liečbu v trvaní najmenej jeden rok 

 • žiť v roli preferovaného pohlavia najmenej jeden rok - toto môže ísť súbežne s horomonálnou terapiou t.j. stačí ti byť "out" od začatia hormonálnej terapie

 • odovzdať písomné vyjadrenie ošetrujúcemu lekárovi /psychiater alebo sexuológ, ktorý ťa sprevádza tranzíciou/, že počas tohto obdobia sme nadobudli presvedčenie, že trvalá,
  celoživotná a nezvratná zmena našej právnej identity, mena a priezviska je pre nás jediným možným riešením

 • ak nemôžeš brať hormóny kvôli zdravotným dôvodom, t.j. hormonálna liečba je u teba kontraindikovaná, tak pre teba podmienka byť rok na HRT neplatí

Lekársky posudok o zmene pohlavia osoby

 

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Biologické pohlavie, ktoré bolo stanovené na základe vonkajších pohlavných znakov, pohlavných orgánov, prípadne podľa karyotypu pri narodení:

Miesto narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

 

Záver: Potvrdzujem, že u menovanej osoby, ktorá je žiadateľom o zmenu právnej identity, zmenou rodného čísla a zmenou mena a priezviska, bol/nebol*) proces zmeny pohlavia z ženy/muža*) na muža/ženu*) medicínsky indikovaný, medicínske podmienky na administratívnu zmenu pohlavia boli splnené, a bol potvrdený nesúlad medzi vnímaným a prežívaným pohlavím, a pohlavím biologickým administratívne evidovaným.

 

.............................................................................................................................................................

Odtlačok pečiatky ošetrujúceho lekára s označením špecializácie lekára v špecializačnom odbore psychiatria/sexuológia*) a podpis ošetrujúceho lekára

 

V ....................................................................dňa.................................. *) nehodiace sa prečiarknite