top of page


Proces medicínskej tranzície
v skratke

 

Absolvovanie vyšetrení
psychodiagnostika
genetika
gynekológia / urológia
endokrinológia

Endokrinológ
nastavenie hormonálnej liečby
 

Chirurgia
absolvovanie operačných zákrokov

1

2

3

4

5

6

7

Psychiater / sexuológ
diagnóza F64.0
výmenné lístky na povinné vyšetrenia

Psychiater / sexuológ
odporúčanie na hormonálnu liečbu

Psychiater / sexuológ
vystavenie odporúčaní na operačné zákroky 

Psychiater / sexuológ
vystavenie potvrdenia pre matriku o absolvovaní medicínskej tranzície

 

Zmena mena, rodu a rodného čísla

 

 • Zmena mena na neutrálne je možné kedykoľvek v procese tranzície.

  • Stačí psychiatra / sexuológa požiadať o potvrdenie o priebehu zmeny pohlavia.

  • Zmena mena na meno preferovaného rodu je možné až po právnej zmene rodu.

 • Po ukončení medicínskej tranzície sa vyžiada nové rodné číslo, na základe ktorého sa zmení rod.

  • V prípade, že si chceš zmeniť meno, vyžiadaš zmenu na základe toho, že u teba prebehla zmena pohlavia. 

  • Po zmene rodu/mena sa vystaví nový rodný list.

  • Na základe nového rodného listu sa vyžiada zmena dokladov ako občiansky preukaz atď. 

 

Štandardné postupy - sú aktuálne zrušené

 • V praxi sa ale toho veľa nezmení. Aj počas platnosti štandardov niektorí lekári nechceli upustiť od sterilizácie a niektoré matriky robili problémy s administratívnou zmenou. 

 • Tranzícia je možná a postup zostáva rovnaký. Dočasne môže dojsť k nejasnostiam na matrikách ohľadom toho ako presne má vyzerať a aký presný text má obsahovať indikácia na zmenu rodu. Stále platí zákon o rodnom čísle a nemáme nikde ukotvené, že kastrácia má byť požadovaná. 

 • Podľa štandardných postupov na to, aby sme si mohli prejsť právnou tranzíciou treba:

 • (aj napriek oficiálnemu zrušeniu postupov treba rátať s tým, že lekári sa nimi budú riadiť, lebo sú to odborníci a zrušenie došlo z neodbornej strany)

 • podstúpiť chirurgický výkon zmeny pohlavných orgánov alebo sekundárnych pohlavných znakov 

alebo

 • absolvovať hormonálnu liečbu v trvaní najmenej jeden rok 

 • žiť v roli preferovaného pohlavia najmenej jeden rok - teoreticky toto môže ísť súbežne s horomonálnou terapiou t.j. stačí ti byť "out" od začatia hormonálnej terapie; prax však ukazuje, že je dobré/potrebné žiť v roli preferovaného pohlavia hneď od začiatku medicínskej tranzície, čo napomáha v samotnej /psycho/diagnostike.

 • odovzdať písomné vyjadrenie ošetrujúcemu lekárovi /psychiater alebo sexuológ, ktorý ťa sprevádza tranzíciou/, že počas tohto obdobia sme nadobudli presvedčenie, že trvalá,
  celoživotná a nezvratná zmena našej právnej identity, mena a priezviska je pre nás jediným možným riešením

 • ak nemôžeš brať hormóny kvôli zdravotným dôvodom, t.j. hormonálna liečba je u teba kontraindikovaná, tak pre teba podmienka byť rok na HRT neplatí

Lekársky posudok o zmene pohlavia osoby

Meno, r.č. 0000000, je v odbornej psychiatrickej starostlivosti od 00/00/00 ako FtM / MtF transsexualizmus. U pacienta / pacientky je plne indikovaná zmena pohlavia zo ženského / mužského pohlavia na mužské / ženské pohlavie a splnil/a na túto zmenu náležité predpoklady a podmienky. FtM / MtF transrodový stav je u pacienta / pacientky trvalý a nezvratný. Na základe toho odporúčam administratívnu zmenu osobných údajov respektíve rodného čísla a rodového markera. 

bottom of page